Ροεινό – Roeino

Το όνομα του χωριού είναι αναγραμματισμός του αρχικού που ήταν Ορεινό. Βρίσκεται στα 1100 μέτρα πάνω στο Μαίναλο και απέχει 4 χιλιόμετρα από τον κεντρικό δρόμο μετά τη Βυτίνα. Είναι ξακουστή η εκκλησιά του Ροεινού, ο Άγιος Γεώργιος. Οι Ροεινιώτες τον αγαπούν τόσο πολύ που στα τραγούδια τους τον συγκρίνουν με την Αγιά Σοφιά στην Πόλη. Πρόκειται για σπουδαίο ναό χτισμένο το 12ο αιώνα. Φιλοξενεί τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου. Δύο ακόμα ναοί, αυτός του Αγίου Δημητρίου, χτισμένος το 13ο αιώνα και της Παναγίας του 16ου αιώνα μαρτυρούν την πλούσια θρησκευτική ιστορία του Ροεινού. Πράγματι το Ροεινό είχε μεγάλες σχέσεις τόσο με τα μοναστήρια του Μυστρά όσο και με τη μεσαιωνική Ταβία, τη σημερινή Δαβιά, όπου και άκμασε μία από τις πιο σπουδαίες σχολές αγιογραφίας της ύστερης περιόδου. Δείγματα αυτής της σχολής υπάρχουν στην εκκλησία της Θεοτόκου. Το Ροεινό άκμασε τόσο κατά τους μέσους χρόνους, όπου και ήταν έδρα της Φαλάνθου, όσο και κατά την επανάσταση, αφού πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα πεδινά για πιο οχυρούς τόπους.

 

The name of the village is an anagram since it is a mountain village and mountain in Greek is ‘oreino’. The village set at an altitude of 1100 ms on Mainalo is 4 km from the main road after Vitina. It’s church St George is famous. The people from Roeino love him so much that in their songs they compare him to St Sofia in the city. It is an exquisite church built in the 12th century. It houses the miracle-working icon of the saint. Two more churches , St Demetrios, built in the 13th century and Panagia, in the 16th century are witness to Roeino’s rich religious history. Indeed Roeino had strong religious connections. As much with the monasteries of Mistra as with the medieval Tabia, known as Davia today, where one of its most important schools of icon painting flourished at a later period. Examples from this school are in the Theotokos (Mother of God) church. Roeino prospered as much in the middle years, when it was the main town of Falanthos, as it did during the revolution since many people deserted the lowlands for a more fortified place.